Stt

Đơn vị trường

Thư công vụ

1

Mầm non Canh Vinh

mncvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn X

2

Mẫu giáo Canh Hiệp

mgchiep@vancanh.binhdinh.gov.vn

3

Mẫu giáo Canh Hiển

mgchien@vancanh.binhdinh.gov.vn

4

Mẫu giáo Canh Hòa

mgchoa@vancanh.binhdinh.gov.vn

5

Mầm non Thị trấn Vân Canh

mnthitran@vancanh.binhdinh.gov.vn

6

Mẫu giáo Canh Thuận

mgcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn

7

Mẫu giáo Canh Liên

mgclien@vancanh.binhdinh.gov.vn

8

Tiểu học số 1 Canh Vinh

ths1cvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn

9

Tiểu học số 2 Canh Vinh

ths2cvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn

10

Tiểu học Canh Hiệp

thchiep@vancanh.binhdinh.gov.vn V

11

Tiểu học số 1 Thị trấn

ths1ttran@vancanh.binhdinh.gov.vn

12

Tiểu học số 2 Thị trấn

ths2ttran@vancanh.binhdinh.gov.vn

13

Tiểu học Canh Thuận

thcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn

14

Tiểu học Canh Hòa

thchoa@vancanh.binhdinh.gov.vn

15

Tiểu học Canh Liên

thclien@vancanh.binhdinh.gov.vn

16

Trung học cơ sở Canh Vinh

thcscvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn

17

Tiểu học và Trung học cơ sở Canh Hiển

ththcschien@vancanh.binhdinh.gov.vn

18

Trung học cơ sở Thị trấn

thcsttran@vancanh.binhdinh.gov.vn

19

Trung học cơ sở Bán trú Canh Thuận

thcsbtcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn

20

Phổ thông dân tộc Bán trú Canh Liên

ptdtntclien@vancanh.binhdinh.gov.vn

Mật khẩu: Abcdef@123