DANH SÁCH WEBSITE CÁC TRƯỜNG PGD VÂN CANH
STTCơ sở giáo dụcĐơn vị quản lýDomainUser TK quản trịMật khẩu
1Trường Trung Phổ Thông Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-trungphothongvancanhbinhdinh-trungphothongvancanh@edu.viettel.vn12345678a@
2Trường TH Số 1 Canh Vinhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1canhvinhbinhdinh-thso1canhvinh@edu.viettel.vn12345678a@
3Trường TH Số 2 Canh Vinhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2canhvinhbinhdinh-thso2canhvinh@edu.viettel.vn12345678a@
4Trường TH Canh Hiển Và THCS Canh Hiểnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcanhhienbinhdinh-thcanhhien@edu.viettel.vn12345678a@
5Trường TH Canh Hiệppgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcanhhiepbinhdinh-thcanhhiep@edu.viettel.vn12345678a@
6Trường TH Canh Liênpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcanhlienbinhdinh-thcanhlien@edu.viettel.vn12345678a@
7Trường TH Số 1 Thị Trấn Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1thitranvancanhbinhdinh-thso1thitranvancanh@edu.viettel.vn12345678a@
8Trường TH Số 2 Thị Trấn Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2thitranvancanhbinhdinh-thso2thitranvancanh@edu.viettel.vn12345678a@
9Trường TH Canh Thuậnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcanhthuanbinhdinh-thcanhthuan@edu.viettel.vn12345678a@
10Trường TH Canh Hòapgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcanhhoabinhdinh-thcanhhoa@edu.viettel.vn12345678a@
11Trường THCS Canh Vinhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscanhvinhbinhdinh-thcscanhvinh@edu.viettel.vn12345678a@
12Trường THCS Canh Hiểnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscanhhienbinhdinh-thcscanhhien@edu.viettel.vn12345678a@
13Trường THCS Canh Thị Trấn Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscanhthitranvancanhbinhdinh-thcscanhthitranvancanh@edu.viettel.vn12345678a@
14Trường THCS Bán Trú Canh Thuậnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsbantrucanhthuanbinhdinh-thcsbantrucanhthuan@edu.viettel.vn12345678a@
15Trường THCS Canh Liênpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscanhlienbinhdinh-thcscanhlien@edu.viettel.vn12345678a@
16Trường Mẫu Giáo Canh Vinhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhvinhbinhdinh-mgcanhvinh@edu.viettel.vn12345678a@
17Trường Mẫu Giáo Canh Hiểnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhhienbinhdinh-mgcanhhien@edu.viettel.vn12345678a@
18Trường Mẫu Giáo Canh Hiệppgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhhiepbinhdinh-mgcanhhiep@edu.viettel.vn12345678a@
19Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgthitranvancanhbinhdinh-mgthitranvancanh@edu.viettel.vn12345678a@
20Trường Mẫu Giáo Canh Thuậnpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhthuanbinhdinh-mgcanhthuan@edu.viettel.vn12345678a@
21Trường Mẫu Giáo Canh Hòapgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhhoabinhdinh-mgcanhhoa@edu.viettel.vn12345678a@
22Trường Mẫu Giáo Canh Liênpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcanhlienbinhdinh-mgcanhlien@edu.viettel.vn12345678a@
23Trường Mầm Non Vân Canhpgdvancanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mnvancanhbinhdinh-mnvancanh@edu.viettel.vn12345678a@