STTTrường DomainTK quản trị Mật khẩu  
1TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ CANH LIÊNhttps://ptdtbtcanhlien.pgdvancanh.edu.vn52551505Vnm1020@#$
2Trường TH Số 1 Canh Vinhhttp://thso1canhvinh.pgdvancanh.edu.vn/52551407Vnm1020@#$
3Trường TH Số 2 Canh Vinhhttp://thso2canhvinh.pgdvancanh.edu.vn/52551406Vnm1020@#$
4Trường THCS Canh Hiểnhttp://thcscanhhien.pgdvancanh.edu.vn/52551501Vnm1020@#$
5Trường TH Canh Hiệphttp://thcanhhiep.pgdvancanh.edu.vn/52551408Vnm1020@#$
6Trường TH Canh Liênhttp://thcanhlien.pgdvancanh.edu.vn/52551409Vnm1020@#$
7Trường TH  Thị Trấn Vân Canhhttp://thso1vancanh.pgdvancanh.edu.vn/52551401Vnm1020@#$
8  52551402Vnm1020@#$
9Trường TH Canh Thuậnhttp://thcanhthuan.pgdvancanh.edu.vn/52551403Vnm1020@#$
10Trường TH Canh Hòahttp://thcanhhoa.pgdvancanh.edu.vn/52551405Vnm1020@#$
11Trường THCS Canh Vinhhttp://thcscanhvinh.pgdvancanh.edu.vn/52551502Vnm1020@#$
12Trường THCS Canh Hiểnhttp://thcscanhhien.pgdvancanh.edu.vn/52551501Vnm1020@#$
13Trường THCS Thị Trấn Vân Canhhttp://thcsvancanh.pgdvancanh.edu.vn/52551503Vnm1020@#$
14Trường THCS Bán Trú Canh Thuậnhttp://thcscanhthuan.pgdvancanh.edu.vn/52551504Vnm1020@#$
15Trường Mẫu Giáo Canh Vinhhttp://mncanhvinh.pgdvancanh.edu.vn/52551205Vnm1020@#$
16Trường Mẫu Giáo Canh Hiểnhttp://mgcanhhien.pgdvancanh.edu.vn/52551203Vnm1020@#$
17Trường Mẫu Giáo Canh Hiệphttp://mgcanhhiep.pgdvancanh.edu.vn/52551202Vnm1020@#$
18Trường Mầm Non Thị Trấn Vân Canhhttps://mnthitranvancanh.pgdvancanh.edu.vn52551208Vnm1020@#$
19Trường Mẫu Giáo Canh Thuậnhttp://mgcanhthuan.pgdvancanh.edu.vn/52551201Vnm1020@#$
20Trường Mẫu Giáo Canh Hòahttp://mgcanhhoa.pgdvancanh.edu.vn/52551204Vnm1020@#$
21Trường Mẫu Giáo Canh Liênhttp://mgcanhlien.pgdvancanh.edu.vn/52551206Vnm1020@#$